Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phê duyệt Danh sách
TTCP
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về chính phủ điện tử.