Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phí BVMT
(TBTCO) - Từ 1/7/2013, mức thu phí bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải sinh hoạt được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên giá bán của 1m3 (một mét khối) nước sạch, nhưng tối đa không quá 10% (mười phần trăm) của giá bán nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.