Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phí và lệ phí
bưu chính
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính. Trong đó, đề xuất giảm và bãi bỏ một số khoản phí liên quan đến lĩnh vực này.
Luật QLNC (sửa đổi) được triển khai
(TBTCVN) - Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018, Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) là một bước tiến quan trọng, mạnh mẽ trong quản lý nợ công (QLNC).
trang 6
(TBTCVN) - Trong thời gian qua, ngành Tài chính đã không ngừng nỗ lực trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính, phục vụ tốt nhất, công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập của đất nước.
hc
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 170 /2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.
phí trông giữ xe
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương xây dựng, thẩm định và ban hành giá 9 dịch vụ chuyển từ phí sang giá do nhà nước định giá thuộc thẩm quyền định giá của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các bộ có liên quan theo quy định tại Luật Phí và lệ phí.
Ông Trịnh Văn Thế
(TBTCO) - Sở Tài chính tỉnh Hà Nam vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Phí và lệ phí tới cán bộ các sở, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc; rà soát toàn bộ các khoản phí, lệ phí hiện đang thực hiện trên địa bàn tỉnh.
phí đường bộ
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết, để triển khai thực hiện Luật Phí và lệ phí, các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí phải được ban hành trước ngày 1/11/2016 để bảo đảm có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
phí và lệ phí
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị về việc triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí.
Kho số
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 60/2016/TT-BTC ngày 4/4/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 202/2013/TT-BTC ngày 23/12/ 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông.