Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phiên họp 37
QH
(TBTCO) - Phiên họp lần thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) dự kiến diễn ra từ ngày 9/9/2019 đến ngày 21/9/2019. Tại phiên họp, UBTVQH sẽ xem xét và cho ý kiến về 13 dự án luật; báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp và cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng khác.
UBTVQH
(TBTCO) - Tại phiên họp thứ 37, UBTVQH sẽ cho ý kiến về 9 dự án luật, trong đó có dự án Luật phí, lệ phí; dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)...