Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phiên họp 37
UBTVQH
(TBTCO) - Tại phiên họp thứ 37, UBTVQH sẽ cho ý kiến về 9 dự án luật, trong đó có dự án Luật phí, lệ phí; dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)...