Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phóng viên chính
phóng viên chính
(TBTCO) - Từ ngày 15/1/2020 chính thức bãi bỏ quy định thi nâng ngạch biên tập viên, phóng viên lên ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính.