Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Posco VST
(TBTCO) - Việc sử dụng công cụ phòng vệ thương mại nhằm bảo vệ nền sản xuất và thị trường nội địa là cần thiết .Tuy nhiên khi lập kế hoạch kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp, DN cần có sự cân nhắc nhiều chiều.Đây là khuyến cáo của Hội đồng Tư vấn phòng vệ thương mại Việt Nam.