Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quản chặt tiền công đức
lễ hội
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn việc quản lý thu, chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Theo đó, sẽ có nhiều quy định nhằm quản chặt tiền công đức, tránh trục lợi cá nhân, lợi ích nhóm.