Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quan hệ doanh nghiệp
Hải quan -DN
(TBTCO) - Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 85/QĐ-TCHQ về Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp (DN) và các bên liên quan năm 2020.