Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quản lý nợ của doanh nghiệp Nhà nước
Tap doan nha nuoc
(TBTCO) - 12 bộ, 57 UBND tỉnh, thành phố và 29 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chưa gửi báo cáo việc thực hiện Nghị định số 206/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.