Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quản trị khoáng sản
VCCI
(TBTCO) - Ở đâu có nhiều tài nguyên khoáng sản (TNKS), ở đó tỷ lệ người dân nghèo nhiều hơn, môi trường bị hủy hoại, cơ sở hạ tầng nhanh xuống cấp. Chính việc thiếu minh bạch, hiệu quả trong quản trị TNKS đã khiến cho lợi ích của TNKS vào tay một số người thay vì được chia sẻ cho toàn dân.