Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quốc hội thông qua Luật sửa đổi
quốc hội thông qua luật sửa đổi, bổ sung các luật thuế
(TBTCO) - Chiều ngày 26/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế, với số phiếu tán thành 425/433, tỷ lệ 85,51% số đại biểu có mặt.