Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quy chế một cửa
kho bạc nhà nước
(TBTCO) - Hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phong cách làm việc, xây dựng phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, tạo thuận lợi trong giao dịch cho tổ chức, cá nhân có giao dịch với KBNN.