Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quy đinh về chỉ tiêu an toàn tài chính
(TBTCO) - Bộ Tài chính mới ban hành Văn bản hợp nhất số 09 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính. Nội dung tại văn bản hợp nhất này không làm thay đổi nội dung và hiệu lực của 2 Thông tư được hợp nhất.