Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quy đổi và hạch toán thu
EURO
(TBTCO) - Kho bạc nhà nước vừa thông báo tỷ giá hạch toán trong thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ trong tháng 4/2014.
(TBTCO) - 1 USD = 21.036 đồng là tỷ giá hạch toán được áp dụng trong các nghiệp vụ quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước áp dụng trong tháng 8/2013.