Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quỹ Hạ tầng Việt Nam
vinacapital
(TBTCO) - VinaCapital vừa chính thức công bố các nội dung liên quan tới việc thực hiện tái cơ cấu Quỹ Hạ tầng Việt Nam (Vietnam Infrastructure Limited – VNI), quỹ niêm yết đầu tiên chuyên đầu tư vào các tài sản thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.