Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quyết định 1336/QĐ-BTC
chống rửa tiền
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1336/QĐ-BTC bãi bỏ toàn bộ Thông tư 148/2010/TT-BTC ngày 24/9/2010 hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng.