Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quyết định 1605/QĐ-TTg
bộ tài chính
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1605/QĐ-TTg về danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quy định chi tiết thi hành các luật vừa được Quốc hội thông qua.
Bộ Tài chính sớm có các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
(TBTCVN) - Theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, năm 2015, Bộ Tài chính sẽ cung cấp 30 dịch vụ công (DVC) từ mức độ 3 trở lên, trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.