Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quyết định 2298
1
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định số 2298/QĐ-BTC phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng,... của Bộ Tài chính.