Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quyết định 2770/QĐ-BTC
hải quan
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2770/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bãi bỏ, thủ tục hành chính giữ nguyên trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.