Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quyết định 30/QĐ-TTg
(TBTCO) - Đó là số tiền Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu năm 2013 từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh Bình Thuận để thực hiện chi trả chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu, giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù.