Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quyết định 315/QĐ-BTC
thủ tục hành chính
(TBTCO) - Hai thủ tục hành chính mới ban hành về thẩm định quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm trong lĩnh vực tài chính ngân sách.