Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quyết định 420
đối thoại
(TBTCO) - Tiến trình này được đề cập trong Kế hoạch phát triển hệ thống đại lý thuế đến năm 2020, được phê duyệt, ban hành kèm theo Quyết định 420/QĐ- BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhằm thúc đẩy sự phát triển loại hình dịch vụ này.