Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quyết định 51/2014/QĐ-CP
cổ phiếu lên sàn
(TBTCO) - Trong thời hạn tối đa một năm kể từ ngày được câp Giấy chứng nhận đăng ký DN, DN cổ phần hóa phải bổ sung hồ sơ để hoàn tất thủ tục niêm yết tại các sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.