Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quyết định 51/2014/QĐ-TTg
cap nuoc quang binh
(TBTCO) - Ngày 16/7/2015, CtyCP Cấp nước Quảng Bình (QBWACO) đã chính thức giao dịch hơn 13,3 triệu cổ phiếu trên thị trường UPCoM với mã chứng khoán NQB, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.000 đồng/cổ phiếu.
ong vu bang
(TBTCO) - Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng cho biết, Bộ Tài chính, UBCKNN đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc giảm thiểu các thủ tục hành chính trong việc xem xét các thủ tục, hồ sơ về thoái vốn và cổ phần hóa…
cổ phần hóa DNNN
(TBTCO) - Cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước đã cho kết quả đáng tích cực; tuy nhiên, với những gì đạt được còn cho thấy công tác này còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, với sự ra đời của Nghị quyết 15/NQ-CP và Quyết định 51/2014/QĐ-TTg chính là "cánh cửa mới" để công tác cổ phần hóa cho hiệu quả hơn.
thoái vốn DNNN
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 51/2014/QĐ-TTg về một số nội dung thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước.