Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quyết định 629/2015/QĐ-TTg
lua
(TBTCO) - Số kinh phí này Bộ Tài chính vừa quyết định cấp cho 9 địa phương, để thực hiện chính sách bảo vệ đất trồng lúa năm 2014.