Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quyết định số 09/2007/QĐ- TTg
Nộp toàn bộ tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất về Bộ Tài chính
(TBTCO) - Đây là yêu cầu của Bộ Tài chính với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức sau khi hoàn thành việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg.
sắp xếp nhà đất
(TBTCO) - Theo đánh giá của Bộ Tài chính, sau hơn 6 năm thực hiện việc sắp xếp lại nhà, đất trên địa bàn cả nước, theo Quyết định số 09/2007/QĐ- TTg (Quyết định 09) của Thủ tướng Chính phủ, công tác sắp xếp lại đã cơ bản đạt được mục tiêu đề ra.