Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quyết định số 2112/QĐ-TTg
chong rua tien
(TBTCO) - Ngày 25/11/2014, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2112/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 - 2020.