Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quyết định số 2510/QĐ-BTC
thủ tục hành chính mới lĩnh vực hải quan
(TBTCO) - Ngày 30/9/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2510/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.