Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND
đấu giá quyền sử dụng đất
(TBTCO) - Đây là một phần nội dung của Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP.Hà Nội vừa được UBND thành phố ký ban hành.