Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg
kinh te cua khau
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang soạn thảo dự thảo Quyết định về việc sửa đổi khoản 4 Điều 10 của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.
hàng rào cứng tại khu phi thuế quan cửa khẩu
(TBTCO) - Mục đích của "hàng rào cứng" của Khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu là nhằm đảm bảo ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài (các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu và với nội địa).