Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ra khỏi chỉ số VN30
c
(TBTCO) - OGC bị loại khỏi VN30 do cổ phiếu này đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt theo quyết định số 269/QĐ-SGDHCM ngày 7/7/2015 của SGDCK TP.Hồ Chí Minh.