Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa rủi ro mua trái phiếu doanh nghiệp
trái phiếu doanh nghiệp
(TBTCO) - Để thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát triển an toàn, bền vững, Bộ Tài chính khuyến nghị doanh nghiệp (DN) phát hành, các tổ chức cung cấp dịch vụ và nhà đầu tư (NĐT) hiểu rõ và tuân thủ quy định của pháp luật về phát hành, đầu tư, giao dịch TPDN.