Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sắc lệnh 75/SL
Nha ngân khố
(TBTCVN) - Ngày 29/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 75/SL thành lập Nha Ngân khố trực thuộc Bộ Tài chính. Sau bao năm xây dựng và phát triển, Nha Ngân khố đã trở thành Kho bạc Nhà nước (KBNN).