Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Samsung Galaxy S3 mini
(TBTCVN) - PTI trang bị điện thoại thông minh Samsung Galaxy S3 mini có định vị toàn cầu GPS và được cài đặt thêm phần mềm NaviGĐV cho toàn bộ các giám định viên xe cơ giới.