Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sản phẩm bảo hiểm bổ trợ
thị trường bảo hiểm 8 tháng đầu năm
(TBTCO) - 8 tháng đầu năm 2014, thị trường bảo hiểm nhân thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, với doanh thu phí khai thác mới đạt 5.045 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu phí của các hợp đồng bảo hiểm bổ trợ chiếm khoảng 8,8% doanh thu phí khai thác mới.