Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sản xuatá
Nông dân
(TBTCO) - Trong 5 năm qua (giai đoạn 2010 - 2015), Hội Nông dân Việt Nam đã kiện toàn hệ thống Quỹ Hỗ trợ nông dân ở 3 cấp Trung ương, tỉnh, huyện. Các quỹ này đã giúp trên 380.000 lượt hộ nông dân tham gia các nhóm hộ trong mô hình sản xuất, kinh doanh với số vốn quay vòng đạt trên 5.200 tỷ đồng.