Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sao vang dat viet 2013
(TBTCO) - 200 thương hiệu Sao Vàng đất Việt 2013 đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo ra trên 734.000 tỷ đồng doanh thu, tổng tài sản 1.845.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 71.000 tỷ đồng, nộp ngân sách 56.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 466.000 lao động.