Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa số phiếu
hội đồng bảo an
(TBTCO) - Ngày 7/6, Việt Nam đã chính thức trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 với số phiếu 192/193.
(TBTCO) - Sáng nay (15/11), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết dự toán ngân sách trung ương năm 2014 với 87,75% số phiếu tán thành.