Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Sở Tài chính Nam Định
xã hội hóa
(TBTCO) - Sở Tài chính Nam Định cho biết, thủ tục đầu tư dự án xã hội hóa còn phức tạp cũng gây khó khăn cho quá trình vận động đầu tư, giới thiệu dự án.
thuế tài nguyên
(TBTCO) - UBND tỉnh Nam Định vừa có quyết định ban hành giá tính thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên chưa xác định giá bán trên địa bàn tỉnh, áp dụng từ ngày 13/10/2014.