Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sở tài chính thanh hoá
(TBTCO) - Tỉnh Thanh Hoá được bổ sung 13,1 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ tiền điện, tiền dầu bơm vượt định mức, kinh phí nạo vét vượt định mức về kênh dẫn, cửa lấy nước và kênh chính từ nguồn kinh phí thường xuyên.