Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa SOE
Cổ phần hóa
(TBTCO) - Việc Chính phủ đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá các DNNN sẽ tác động rất tích cực đến nền kinh tế, trong đó có tác động rõ rệt là ngăn chặn tăng nợ xấu cho lĩnh vực ngân hàng.