Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Standard & Poors
định hạng tín nhiệm
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được Tổ chức Định hạng tín nhiệm toàn cầu Standard & Poors (S&P) thực hiện việc rà soát và công bố định hạng tín nhiệm định kỳ năm 2018 vào tháng 9/2018.
(TBTCO) - Kết quả định hạng tín nhiệm của BIDV năm 2013 giữ nguyên như định hạng hiện tại, với triển vọng chung ở mức ổn định.Đây là kết quả mà Tổ chức Định hạng tín nhiệm toàn cầu Standard & Poors (S&P) vừa thực hiện việc rà soát và công bố định hạng định kỳ năm 2013 đối với Ngân hàng này .