Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Sử dung nguồn ngân sách nhà nước
(TBTCVN) - Việc xây dựng một thông tư hướng dẫn chi tiết về kế hoạch DTQG và tài chính, NSNN chi cho DTQG là rất cần thiết, là công cụ góp phần quản lý sử dụng nguồn lực DTQG ngày càng có hiệu quả cao hơn. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Thông tư này