Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sửa đổi khoản 1 Điều 15 Thông tư số 86/2013/TT-BTC
(TBTCO) - Ngày 24/9, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 133 /2013/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 và các mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.