Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa sửa đổi Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Nguyễn Hạnh phúc
(TBTCO) - Sáng 5/11, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày Tờ trình về dự án Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.