Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tài sản kết cấu hạ tầng giao thông
kế toán kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã hoàn tất và đang xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức về dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.
bãi đỗ xe
(TBTCO) - Theo quy định của Bộ Tài chính, mọi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải có hồ sơ tài sản, được quản lý chặt chẽ về hiện vật và giá trị theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa đưa ra các giải pháp nhằm khai thác hiệu quả nguồn tài chính từ tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, giúp giảm chi cho NSNN.