Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tài sản xác lập sở hữu nhà nước
(TBTCO) - Việc quản lý, xử lý tài sản (TS) được xác lập quyền sở hữu nhà nước đang trong tình trạng thiếu thống nhất về cơ chế, đầu mối quản lý phân tán, thời gian kéo dài. Một dự thảo nghị định mới đang được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi, với nhiều nội dung đổi mới, phân quyền mạnh mẽ.