Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tạm ứng vốn KBNN
tạm ứng vốn KBNN
(TBTCO) - Đây là một trong những quy định tại Thông tư 62 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT- BTC ngày 3/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc nhà nước (KBNN) và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.
tien
(TBTCO) - Đây là một trong những điểm mới, nêu tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03/10/2012 của Bộ Tài chính quy định về việc tạm ứng vốn kho bạc nhà nước (KBNN).