Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tăng phí thư viện
thu vien quoc gia
(TBTCO) - Mức thu phí mới áp dụng tại Thư viện Quốc gia Cá nhân từ 18 tuổi trở lên là 120.000 đồng/thẻ/năm; Cán bộ hưu trí hoặc người cao tuổi theo quy định tại Luật người cao tuổi 50.000 đồng/thẻ/năm; Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu không thường xuyên 5.000 đồng/người/lượt.