Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tăng vốn tín dụng
nông nghiệp
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa trình Thủ tướng Chính phủ nâng mức vốn vay tín dụng ưu đãi cho chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn năm 2014 từ 7.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng.